Terms and Conditions

1.Toepasselijkheid

Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door ons te sluiten en gesloten overeenkomsten van koop en verkoop, tenzij en voor zover door ons schriftelijk in gehele of gedeeltelijke afwijking daarvan is toegestemd welke afwijking slechts geldt voor de met name door ons genoemde overeenkomst c.q. overeenkomsten. In geval van gedeeltelijke afwijking blijven deze verkoopvoorwaarden voor het overige onverminderd gelden.

2. Offertes

Alle offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaardt, heeft fine drinks b.v. het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Documentatie

Alle prijslijsten en ander documentatiemateriaal en de daarin of elders door fine drinks b.v. genoemde prijzen, levertijden, gewichten, afmetingen, kleuren en overige gegevens over de te verkopen goederen en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen van die goederen zijn vrijblijvend en gelden slechts als benadering, tenzij fine drinks b.v. schriftelijk het tegendeel heeft bevestigd.

4. Prijzen

A. De overeengekomen prijs is exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.

B. De prijzen gelden voor levering af ons magazijn tenzij schriftelijke anders door ons is opgegeven.

C. fine drinks b.v. streeft ernaar om van prijswijzigingen zo snel mogelijk mededeling te doen, maar is gerechtigd prijswijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren. De prijzen die fine drinks b.v. berekent zijn gebaseerd op de laatstelijk bekende gegevens: wanneer de termijn van de aanbieding verstreken is en een verhoging optreedt in een of meer der kostprijsfactoren, is de koper het bedrag van deze verhoging aan ons verschuldigd boven de door ons aangeboden prijs.

D. Geen andere kortingen of netto prijzen worden toegestaan dan die, welke op de factuur zijn vermeld. Eerder verleende kortingen zijn niet bindend voor latere overeenkomsten.

5. Opdracht

Indien een order (of een wijziging daarvan) mondeling of telefonisch wordt opgegeven is het risico van de juiste uitvoering geheel voor rekening van de afnemer. De meerdere kosten van wijziging, waaronder ook alle verzendkosten, komen geheel voor rekening van de afnemer.

6. Wijziging/annulering

A. Bij wijziging of annulering van de overeenkomst kunnen reeds geleverde goederen, speciaal wanneer het gaat om voor de afnemer vervaardigde niet-standaard producten of lichtbronnen, niet worden teruggenomen. Verrekeningen voortvloeiend uit de hiervoor genoemde omstandigheden kunnen dan ook niet plaatsvinden.

B. fine drinks b.v. behoudt zich het recht voor op volledige schadevergoeding.

7. Levering, verpakking en verzending

A. De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens fine drinks b.v. wordt geleverd. B. Opgegeven levertijden zijn indicatief en derhalve niet bindend. De levering kan in gedeelten geschieden. Een ander overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. De afnemer kan geen rechten ontlenen aan een afwijkende levertijd of datum.

C. Goederen die aan ons magazijn worden afgehaald, of die door ons op een andere plaats van levering worden bezorgd, worden geacht vanaf het moment dat zij door de koper in ontvangst zijn genomen door hem in goede staat te zijn aanvaard en zijn vanaf dat moment voor zijn rekening en risico.

D. Verzending geschiedt deugdelijk. De eventuele verzendkosten van € 35, = bij een totale netto orderwaarde die kleiner is dan € 350, = zijn voor rekening van de koper.

E. fine drinks b.v. heeft te allen tijde het recht van de afnemer te verlangen dat deze zekerheid stelt voor het voldoen aan de verplichtingen. Fine drinks b.v. heeft het recht de leveringen op te schorten zolang de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot reeds eerder gedane leveringen.

F. Indien de afnemer weigert de goederen af te nemen heeft fine drinks b.v. aan haar leveringsverplichting voldaan wanneer de afnemer per aangetekend schrijven is bericht dat de goederen ter zijner beschikking staan, en de afnemer gedurende 7 dagen na de verzending van dit aangetekend schrijven nalatig blijft de goederen alsnog in ontvangst te nemen. In dat geval zal fine drinks b.v. , geheel ter eigen keuze, de goederen voor rekening en risico van de afnemer (doen) opslaan en integrale betaling vorderen van zowel de koopprijs als van de opslagkosten dan wel de koopovereenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwen en vergoeding vorderen van alle door fine drinks b.v. geleden schade inclusief gederfde winst. Fine drinks b.v. is gerechtigd om voor levering gereedstaande goederen, die tengevolge van niet aan fine drinks b.v. te wijten oorzaken niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de afnemer op te (doen) slaan en integrale betaling te vorderen van zowel de koopprijs als van de opslagkosten.

8. Eigendomsvoorbehoud

A. Zolang geen volledige betaling van de door fine drinks b.v. geleverde goederen heeft plaatsgevonden blijven deze goederen het eigendom van fine drinks b.v..

B. Zolang het eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in sub C. bepaalde.

C. Het is de afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.

D. Indiende afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens fine drinks b.v. tekort schiet of dat er een goede grond bestaat om aan te nemen dat de afnemer in die verplichting zal tekortschieten, is fine drinks b.v. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal de afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op terugneming gevallen kosten.

9. Overmacht

A. In geval van overmacht aan de zijde van fine drinks b.v. wordt de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort zolang de overmachtsituatie de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van fine drinks b.v. om, zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden, mits binnen redelijke termijn na intreden van overmachtsituatie de koper daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. De koper heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

B. Overmacht is mede aanwezig indien de toeleverancier van fine drinks b.v. om welke reden dan ook de verkochte goederen dan wel de benodigde grondstoffen niet of niet tijdig heeft geleverd, dan wel om welke reden dan ook de betreffende overeenkomst met fine drinks b.v. is geannuleerd.

10. Betaling

A. De afnemer is verplicht het factuurbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen zonder toepassing van enige korting of compensatie, tenzij anders is overeengekomen.

B. Bij gebreke van tijdige betaling is de afnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag per maand.

C. Indien na 30 dagen na de factuurdatum nog geen volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden wordt het factuurbedrag of het resterende gedeelte daarvan automatisch en zonder verdere ingebrekestelling verhoogd met € 50,- voor door fine drinks b.v. gemaakte en nog te maken kosten.

D. Heeft betaling na 60 dagen na factuurdatum nog niet plaatsgevonden dan is fine drinks b.v. gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval en ook ingeval fine drinks b.v. haar vordering om welke reden dan ook eerder ter incasso uit handen moet geven komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten geheel voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 250,-.

11. Reclames en Garantie

A. Indien uiterlijk 8 dagen na levering geen reclames over de betreffende goederen bij fine drinks b.v. zijn ingediend, worden deze goederen geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard.

B. Reclames geven de afnemer niet het recht de betaling op te schorten, tenzij met toestemming van fine drinks b.v. . Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.

C. fine drinks b.v. garandeert de goede werking der geleverde goederen slechts voor zover deze door onze leveranciers aan ons wordt gegarandeerd, en overeenkomstig de op die aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen.

D. Een garantieclaim is ter beoordeling van fine drinks b.v. nadat de goederen voor rekening van afnemer aan fine drinks b.v. zijn geretourneerd. Indien een garantieclaim door fine drinks b.v. wordt erkend, wordt ter garantie alleen de ter vervanging geleverde goederen zonder extra kosten aan de afnemer verzonden.

12. Aansprakelijkheid

A. fine drinks b.v. is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit eigen gebreken of uit het gebruik van door ons geleverde goederen, behoudens de aansprakelijkheid volgens de wet.

B. fine drinks b.v. is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen welke het gevolg zijn van overmacht.

13. Overlijden, opheffing, faillissement e.d. van de koper Indien en zodra de koper – niet stipt betaalt voor of op de overeengekomen vervaldagen – overlijdt (in geval van een natuurlijk persoon) – wordt ontbonden (in geval van rechtspersoon) – zijn bedrijf staakt of naar het buitenland verplaatst ·- in staat van faillissement wordt verklaard – (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt – een onderhandse schuldenregeling aan zijn schuldeisers aanbiedt – enige uit de met ons aangegane overeenkomst(en) voortvloeiende verplichting niet of niet behoorlijk nakomt en zodra kopers goederen door derden geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen, wordt al hetgeen hij aan ons verschuldigd is ineens en terstond opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en zijn wij gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst(en), voor zover nog niet uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen, tenzij wij de nakoming daarvan mochten verlangen, een en ander onverminderd ons recht op schade vergoeding.

14. Geschillen Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almere.